HOMECONTACTLOGIN NL | FR
Skip Navigation Links
Wedstrijdoverzicht
Winnaars vorige wedstrijd
Privacy statement
Wedstrijdreglement
1. Dit reglement bevat de deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd erkent u meerderjarig te zijn, en deze voorwaarden te kennen en integraal te aanvaarden.

2. De wedstrijd wordt georganiseerd door de cvba Belbev, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 19 (verder “Belbev”).

3. Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:
- de personeelsleden en de bestuurders van Belbev;
- elke persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt;
- de gezinsleden en de familieleden van deze personen.
- Personen behorend tot eenzelfde gezinssituatie of wonend op hetzelfde adres als dat van een eerdere deelnemer.

Minderjarigen worden van deelname aan de wedstrijd uitgesloten.

Eenzelfde persoon kan slechts één maal aan de wedstrijd deelnemen.

Per gezinssituatie wordt slechts 1 prijs toegekend.

Indien uit de gegevens die de organisator ontvangt kan worden afgeleid dat de kandidaat deelnemer op basis van dit reglement niet in aanmerking komt voor deelneming, dan wordt deze persoon automatisch en zonder verwittiging uit de deelnemerslijst geschrapt.

4. Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

5. Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren (inclusief busnummer voor meergezinswoningen) die door Belbev voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden, worden in aanmerking genomen.

6. Belbev biedt geen garantie met betrekking tot de prijzen, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

7. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is niet overdraagbaar.

8. Een prijs dient te worden aanvaard door de deelnemer, en kan niet worden teruggestuurd aan Belbev, dan wel ingeruild voor een som geld.

9. De prijs wordt toegekend aan de persoon die het best de correcte antwoorden benadert. In geval van gelijke antwoorden tussen meerdere deelnemers wordt de prijs toegekend aan de winnaar die het eerst de antwoorden heeft opgegeven.

10. De namen van de winnaars en de winnende antwoorden worden zonder verder bericht en zonder vergoeding gepubliceerd op de website van Belbev.

11. De prijs wordt onder de vorm van een waardebon door Belbev per post verstuurd aan de winnaars. Belbev is niet verantwoordelijk voor vertraging of voor beschadiging of verlies van de prijs bij de verzending ervan.

12. Belbev behoudt zich het recht voor om aan de uitreiking van de prijs een minimum-aankoopbedrag te koppelen, dat wordt vermeldt op de bon.

13. Uitslagen en beslissingen van Belbev kunnen niet door de deelnemers worden betwist, en de deelnemers zien uitdrukkelijk af van elke briefwisseling omtrent de wedstrijd.

14. Belbev kan te allen tijde een persoon van deelname aan de lopende wedstrijd en toekomstige wedstrijden uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

15. De persoonsgegevens die u opgeeft bij de deelname aan de wedstrijd worden niet opgenomen in een geautomatiseerd bestand en worden enkel aangewend om de winnaar van de wedstrijd te identificeren.

16. De deelnemer kent Belbev het recht toe dit reglement op elk ogenblik aan te passen voor zover dit nuttig of noodzakelijk zou zijn voor de wedstrijd.


Ons vakmanschap drink je met verstand
Copyright 2012 Belgian Beverages cvba | Hogenakkerhoekstraat 19 | 9150 Kruibeke | Disclaimer